در حال بارگذاری ...
شنبه 1 مهر 1396

جدول زمان بندی خدمات مشاوره و پزشک

جدول زمان بندی خدمات مشاوره و خدمات پزشکی

 

 

واحد مشاورهساختمان اداری، طبقه دوم، سمت چپ، اتاق مشاوره

تلفن 33899974- 78  :* داخلی  417

******************************************************************

اتاق پزشکساختمان اداری طبقه دوم .

مراجعه به پزشک با تعیین وقت قبلی در واحد امور دانشجویی صورت می گیرد .

 

نظرات کاربران