در حال بارگذاری ...
شنبه 1 مهر 1396

معرفی ریاست

ریاست آموزشکده : سرکار خانم دکتر فوژان صباحی

ریاست دانشکده: سرکار خانم دکتر فوژان صباحی                    

جهت ارتباط با کارمندان ، اساتید ، دانشجویان      f.sabahi@tvu.ac.ir